Menu

Ochrana osobných údajov (GDPR)

ZÁSADY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Milé klientky, milí klienti a návštěvníci mojich webových stránok, pokiaľ ste odoberateľmi mojich novinek, návštevníkom webu www.terapiapozornostou.sk alebo mojími klientami či záujemcovia o moje služby, zverujete mi svoje osobné údaje. Ochranu vašich súkrom-ných údajov beriem vážne a všetky osobné údaje (e-mailové adresy, meno a priezvisko a iné) sú spracovávané v súlade s plat-nou a účinnou legislatívou, ktorú od 25.05.2018 predstavuje najmä Nariadenie Európského parlamentu a rady (EU) 2016/679 (Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, skrátene "GDPR"), které je v Slovenskej republike doplnené doprovodným zákonom o spracovaní osobných údajov( 18/2018 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov.)

Zoznámte sa prosím s ochranou osobných údajov, zásadami a prá-vami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (angl. General Data Protection Regulation – Nariadenie o ochrane osobných údajov)

Kdo zbiera a spracováva Vaše osobné údaje

Správcom Vašich osobných údajov je Martina Strnádová, so sídlom Klincova 20, 82108 Bratislava, IČ: 47 757 141, ktorá prevádzkuje webové stránky www.terapiapozornostou.sk. Vaše osobné údaje spraco-vávam ako správca, tj. určujem, ako budú spracovávané a za akým účelom a počas akého dlhého obdobia. Vyberám tiež prípadných ďaľších spracovateľov, ktorí mi so spracovávaním budú pomáhať. Pokiaľ sa na nich budete chcieť obrátiť môžete ma kontaktovať na e-maili cestaterapie@gmail.com.

Prehlasujem

Prehlasujem, že ako správca Vašich osobných údajov spĺňam všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, najmä zákonom o ochrane osobných údajv a GDPR, a teda že:

- budem spracovávať Vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to předovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu.

- plním podľa Čl. 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred začatím spracovania osobných údajov.

- umožním Vám a budem Vás podporovať v uplatňovaní a plnení Vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávam osobné údaje v rozsahu, v akom mi ich sami poskytnete, a to z nasledovných dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

Poskytovanie služieb

Vaše osobné údaje v rozsahu: e-mailová adresa, meno a priez-visko, telefónne číslo, pre objednanie a poskytnutie individuálneho sedenia.

Marketing - zasielanie newsletterov

Vaše osobné údaje (e-mailová adresa) využívam za účelom priameho marketingu – zasielanie obchodných oznámení.

Získavanie a spracovanie osobných údajov

Osobné údaje zaznamenávam len v prípade, že mi ich poskytnete dobrovoľne v rámci vyplnenia formulára na mojom webe, objedna-ním niektorej mojej služby alebo produktu. Keď navštívite moje webové stránky, zaznamenajú webové servery štandardným spôsobom IP adresu, ktorá Vám bola pridelená poskytovateľom internetových služieb, webovú stránku, z ktorej ma navštívite, webové stránky, ktoré u nás navštívite, ako aj dátum a dĺžku návštevy.

Citlivé údaje

Pri individuálnych sedeniach a živých akciách môže dochádzať ku zdieľaniu citlivých údajov a informácií o Vašej osobe a informácií o Vašom zdravotnom stave, či už fyzickom alebo psychickom. Zdieľanie týchto informácií však nie je z Vašej strany povinné a je plne na Vašom dobrovoľnom uvážení, aké osobné údaje o svojej osobe oznámite mne alebo ostatným účastníkom.

Pri individuálnych sedeniach, počas ktorých so mnou zdieľate dobrovoľne citlivé osobné údaje, si robím písomný zápis, ktorý po skončení sedenia (sérii sedení) uchovávam v papierovej forme po dobu 3 rokov v súlade s princípmi ochrany osobných údajov. Zápis nie je odovzdávaný ďalším osobám ani ďalej spracovávaný.

Zachovávam maximálnu diskrétnosť.

Ak si prajete údaje vymazať kedykoľvek predtým, môžete o to požiadať e-mailom na cestaterapie@gmail.com.

Použitie a postúpenie osobných údajov

Vložením osobných údajov na mojej webovej stránke, alebo písomne na živej akcii, súhlasíte so zasielaním obchodných informácií. Ako "správca" používam Vaše osobné údaje na účely technickej správy webových stránok, zákaznícku administratívu a na marketingové účely, vždy len v takom rozsahu, aký je na to potreb-ný. Postúpenie osobných údajov štátnym zariadeniam a úradom nasleduje len v rámci záväzných právnych predpisov.

Cookies

Ja ako "správca" používam cookies na to, aby som mohla sledovať preferencie návštevníkov a aby som mohla podľa toho optimálne vytvárať webové stránky. Cookies sú malé "súbory", ktoré sa uložia na Váš pevný disk. To vedie k uľahčeniu navigácie a vysokej miere užívateľského komfortu webovej stránky. Cookies sa môžu využívať na zistenie, či ste už zo svojho počítača navštívili moje stránky. Identifikuje sa len cookie na vašom počítači. Používanie cookies môžete deaktivovať vo vašom internetovom prehliadači.

Bezpečnosť

Všetky osobné údaje sú zabezpečené štandardnými postupmi a technológiami. Robím všetko preto, aby som Vami zverené údaje zabezpečila proti manipulácii, strate, zničeniu alebo zásahu nepovolaných osôb. Moje bezpečnostné opatrenia sa s vývojom technológií neustále zlepšujú.

Odovzdanie osobných údajov tretím osobám

K Vašim osobným údajom mám prístup iba ja ako "správca" a väčšinu spracovateľských operácií zvládam v súčasnosti sama a nepotrebujem k nim žiadnu tretiu stranu. Pre zaistenie niektorých konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážem zabezpečiť vlastnými silami, využívam služby a aplikácie spracovateľov, ktorí sa na dané spracovanie špecializujú a sú v súlade s GDPR.

Sú to poskytovatelia nasledujúcich platforiem a služieb: Facebook, Google.

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodnem využiť ďalšie aplikácie či spracovateľa pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujem Vám však, že v takom prípade budem pri výbere na spracovateľa klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spraco-vania ako na seba.

Odovzdanie dát mimo Európsku úniu, Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte súbor práv. Ak budete chcieť niektorého z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte ma prostredníctvom e-mailu: cestaterapie@gmail.com.

Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.

Vďaka právu na prístup ma môžete kedykoľvek vyzvať a ja Vám doložím v lehote 30 dní, aké Vaše osobné údaje spracovávam, za akým účelom a kto k nim má prístup.

Právo na opravu a doplnenie osobných údajov. Ak zistíte že Vaše osobné údaje sú neaktuálne alebo neúplné.

Právo požadovať o obmedzenie spracovania. Ak sa domnievate, že spracovávam Vaše nepresné údaje alebo že zpracovávam Vaše údaje nezákonne.

Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účel ich spraco-vania (napr. Odhlásením z newslettera obmedzujete účel spracova-nia pre zasielanie obchodných oznámení).

Právo námietky alebo sťažnosť proti spracovaniu. Ak máte po-cit, že s Vašimi údajmi nezaobchádzam v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na och-ranu osobných údajov.

Budem veľmi rada, ak budete o tomto podozrení informovať najskôr mňa, aby som s tým mohla niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť. Ďakujem.

Právo na vymazanie osobných údajov (právo byť "zabudnutý") V takom prípade vymažem všetky Vaše osobné údaje z nášho systému i zo systému všetkých záloh. O dokončenie výmazu Vás budem informovať do 30 dní od Vašej žiadosti e-mailom.

Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných informácií

E-maily s inšpiráciou, článkami či produktmi a službami Vám zasie-lam len na základe Vášho súhlasu.

Kedykoľvek môžete ukončiť odber mojich e-mailov zaslaním e-mailu na cestaterapie@gmail.com.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sú platné a účinné od 25.05. 2018.

Aktuálne znenie tohto dokumentu nájdete vždy na stránke.

Kontakt

Slovensko

Česká Republika